Regulamin usługi perekaz24

Obowiązuje od dnia 20.06.2019r.

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Regulamin określa zasady korzystania z usługi przesyłania pieniędzy za pośrednictwem „perekaz24”.

2.    Usługa perekaz24 polega na zapewnieniu poprzez stronę internetową www.perekaz24.eu technicznej możliwości złożenia przez Posiadacza Karty zlecenia obciążenia rachunku swojej Karty lub zlecenia obciążenia rachunku bankowego za pośrednictwem ePrzelewów a następnie przekazaniu środków w Dolarze Amerykańskim (USD) do punktu odbioru gotówki na terenie Ukrainy lub uznaniu rachunku karty płatniczej w Hrywnie Ukraińskiej (UAH).

3.    Realizacja transakcji jest możliwa przy użyciu Kart płatniczych dopuszczonych regulacjami Visa lub MasterCard do realizacji Transakcji bez fizycznej obecności, oraz dla posiadaczy rachunków w polskich bankach za pośrednictwem ePrzelewów.

 

§ 2

Usługa perekaz24 oferowana jest:

1.    Na terenie Polski i Unii Europejskiej przez Transfer24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Sienkiewicza 11/3 25-350 Kielce, Polska, kapitał zakładowy 240.000 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru pod numerem KRS 0000311111, REGON 260204830, NIP 6572772250, wpisany do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako Krajowa Instytucja Płatnicza pod numerem IP5/2013.

2.    Na terenie Ukrainy przez Meest Corporation Inc., 97 Six Point Road, M8Z 2X3 Toronto, Ontario, Kanada, wpisany do rejestru OCN 001555615, wpisany do rejestru Narodowego Banku Ukrainy jako Międzynarodowy System Przekazów Pieniężnych pod numerem 53-02010/16274.

 

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Operator – Transfer24 Sp z o.o.

Bank Wydawca – bank który wydał Kartę Posiadaczowi Karty.

Punkt odbioru gotówki – placówki w których odbiorca może odebrać gotówkę (aktualna lista jest umieszczona na Stronie).

Administrator Płatności – eCard S.A.

Strona – strona internetowa perekaz24 za pośrednictwem której Użytkownik zleca realizację Transakcji.

Karta nadawcy - karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub MasterCard, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji Transakcji bez fizycznej jej obecności.

Karta odbiorcy – karta płatnicza wydana przez bank ukraiński prowadzona w walucie UAH.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która poprawnie utworzyła i aktywowała swoje Konto Użytkownika w systemie perekaz24.

Posiadacz Karty – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca kartę wydaną przez Bank Wydawcę.

Posiadacz Rachunku – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca rachunek bankowy w polskim banku.

ePrzelew – usługa pozwalająca na przyjmowanie płatności za pośrednictwem Internetu.

Autoryzacja – proces sprawdzenia, czy na rachunku Posiadacza Karty znajdują się środki umożliwiające dokonanie Transakcji.

Odbiorca – osoba fizyczna upoważniona przez Użytkownika do odbioru gotówki.

Transakcja – wpłata środków z Karty lub przez ePrzelew w wysokości określonej przez Użytkownika po pozytywnej Autoryzacji nie przekraczająca Limitów Transakcji.

Konto – indywidualny panel administracyjny stworzony przez Użytkownika w ramach Strony służący do realizacji Transakcji przez Użytkownika, podglądu historii Transakcji oraz zarządzania jego danymi osobowymi.

Limity Transakcji – ograniczenia dzienne i miesięczne Transakcji dokonywanych z Karty i/lub Konta Użytkownika.

Uwierzytelnienie Karty – transakcja sprawdzająca, mająca na celu potwierdzenie iż Użytkownik jest uprawnionym Posiadaczem Karty.

 

Rozdział 2. Rejestracja Konta Użytkownika

§ 4

1.    W ramach Strony zarejestrować się może osoba fizyczna będąca Posiadaczem Karty wydanej na swoje nazwisko lub posiadająca rachunek w polskim banku.

2.    Proces rejestracji Użytkownika odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony.

3.    W procesie rejestracji Konta Użytkownik podaje swoje dane niezbędne do aktywacji Konta. Aktywacja Konta może zostać wykonana tylko po poprawnym wypełnieniu formularza danych Użytkownika.

4.    W celu aktywacji swojego Konta Użytkownik musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Użytkownik na potrzeby aktywacji swojego Konta musi potwierdzić, że podane przez niego dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

5.    Użytkownik w procesie aktywacji swojego Konta zapoznaje się i akceptuje Politykę Prywatności Operatora, w szczególności zapoznaje się z zawartymi w niej informacjami Operatora jako administratora danych osobowych, podawanymi podczas zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. Akceptacja Polityki Prywatności Operatora jest wymagana do założenia Konta.

6.    Użytkownik odrębnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie do celów marketingowych (w tym do celów marketingu bezpośredniego) jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji i aktywacji Konta. Zgoda w tym zakresie jest dobrowolna, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na aktywację Konta i świadczenie usług objętych Regulaminem.

7.    Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji Konta w przypadku ich zmiany.

8.    Hasło dostępu do Konta Użytkownika zostanie ustalone podczas procesu rejestracji i można je zmienić za pomocą odpowiedniej opcji w Koncie Użytkownika.

9.    Po poprawnie zrealizowanym procesie rejestracji i aktywacji Konta w Użytkownik może dokonywać Transakcji.

10.W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do swojego Konta, może za pośrednictwem odpowiedniej opcji na Stronie uruchomić proces przypomnienia hasła.

11.Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

12.Użytkownik na swoim Koncie może korzystać z więcej niż jednej Karty.

13.Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom.

14.Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do Konta.

15.Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

16.Szczegółowe regulacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Posiadaczy Karty, Użytkowników i odwiedzających serwis Operatora znajdują się w Polityce Prywatności Operatora. 

 

Rozdział 3. Bezpieczeństwo Transakcji

§ 5

1.    W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa realizacja Transakcji odbywa się za pośrednictwem Administratora Płatności.

2.    Operator nie ma dostępu do danych Karty ani do danych rachunku bankowego Użytkownika, dane te przechowuje Administrator Płatności.

3.    Operator nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające z przedstawienia przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych w procesie rejestracji Konta.

4.    Użytkownik jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia hasła przed osobami nieuprawnionymi.

 

Rozdział 4. Proces realizacji transakcji  

§ 6

1.    Transakcję za pośrednictwem Strony może zrealizować Posiadacz Karty lub Posiadacz Rachunku, korzystający ze swojego Konta Użytkownika.

2.    Waluta, w której zostanie obciążona Karta Użytkownika to Polski Złoty (PLN), Funt Brytyjski (GBP) lub Euro (EUR) w zależności od tego jaką walutę wybrał Użytkownik podczas rejestracji konta.

3.    Waluta, w której zostanie wypłacona gotówka w Punkcie odbioru gotówki to Dolar Amerykański (USD).

4.    Waluta, w której zostanie uznany rachunek karty płatniczej to Hrywna Ukraińska (UAH).

5.    Przewalutowanie środków na Dolara Amerykańskiego (USD) następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym Operatora.

6.    Przewalutowanie środków na Hrywnę Ukraińską (UAH) następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym operatora.

7.    Aktualny kurs walutowy jest widoczny po zalogowaniu do Konta Użytkownika.

8.    Użytkownik dokonując Transakcji akceptuje walutę transakcji, aktualny, widoczny kurs walutowy oraz dodatkowe opłaty widoczne podczas realizacji Transakcji.

9.    Transakcja może być realizowana do Punktu odbioru gotówki lub na rachunek karty płatniczej.

10.Użytkownik wyraża zgodę na wejście przez Administratora Płatności w posiadanie wprowadzonych na Stronie danych oraz przeprowadzenie ich weryfikacji.

11.W celu autoryzacji transakcji Operator przekazuje Administratorowi Płatności za pośrednictwem Strony, dane niezbędne do przeprowadzenia procesu autoryzacji.

12.Warunkiem realizacji Transakcji jest:

12.1  Podanie kwoty Transakcji, która nie przekracza Limitów Transakcji.

12.2  Podanie prawidłowych danych odbiorcy.

12.3  Podanie tytułu wpłaty.

12.4  Pozytywna Autoryzacja lub pozytywna transakcja ePrzelew.

13.Pozytywna Autoryzacja dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do Kart, o ile: 

12.1  Karta nie jest zastrzeżona.

12.2  Karta jest ważna.

12.3  Bank Wydawca potwierdzi, że Użytkownik posiada dostępne środki na realizację Transakcji.

14.Pozytywna płatność ePrzelewem dokonana będzie jeśli Posiadacz Rachunku posiada dostępne środki na realizację transakcji.

15.W przypadku braku pozytywnej Autoryzacji lub pozytywnej płatności ePrzelewem Transakcja nie zostanie zrealizowana.

16.Odbiór gotówki w Punkcie odbioru gotówki następuje nie później niż jeden dzień roboczy po prawidłowym zleceniu Transakcji.

17.Uznanie rachunku karty płatniczej nastąpi nie później niż eden dzień roboczy po prawidłowym zleceniu Transakcji.

18.Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wprowadzenia przez Użytkownika błędnych danych Odbiorcy.

19.Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora.

20.Zlecenie Transakcji jest nieodwołalne, w szczególnych przypadkach Operator może anulować Transakcję na prośbę Użytkownika.

 

Rozdział 5. Limity Transakcji

§ 7

1.    Limity Transakcji określa Operator. Limity transakcji dla Karty / Konta Użytkownika są widoczne po zalogowaniu na Koncie Użytkownika.

 

Rozdział 6. Reklamacje

§ 8

1.    Posiadacz Karty, może zgłaszać reklamacje za pośrednictwem odpowiedniej opcji na Stronie w ramach swojego Konta Użytkownika.

2.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia Transakcji przez Odbiorcę, gdy nie nastąpiły one z jego winy, a w szczególności jeśli zostały podane nieprawidłowe dane Odbiorcy.

3.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody pośrednie, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z opóźnienia realizacji bądź braku realizacji Transakcji.

4.    Operator ponosi odpowiedzialność jedynie za realizację Transakcji.

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 9

1.    Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika, usunięcia Konta Użytkownika, a także odmowy realizacji Transakcji przez zarejestrowanego Użytkownika bez podania przyczyny.

2.    Począwszy od chwili złożenia zlecenia transakcji do chwili realizacji zlecenia Operator uprawniony jest w każdym czasie do zażądania od Użytkownika urzędowo poświadczonych kopii dokumentu tożsamości lub innych dokumentów równoważnych. Do czasu dostarczenia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych żądaniem Operator ma prawo wstrzymać realizację transakcji bez obowiązku wynagrodzenia Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

3.    W przypadku nie przedstawienia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych wezwaniem Operator ma prawo anulować wszystkie zlecenia złożone przez Użytkownika bez obowiązku wynagradzania Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

 

§ 10

1.    Niniejszy Regulamin Obowiązuje od dnia 20.06.2019 roku.

2.    Pełny i aktualny tekst Regulaminu oraz wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu są dostępne na stronie głównej Serwisu w zakładce „Regulamin”.

3.    Operator informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku rozszerzenia funkcjonalności Usługi, zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, albo zmian przepisów prawa. W przypadku Transakcji zgłoszonych do realizacji przed zmianą Regulaminu, a które nie zostały rozliczone do dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie zasady Regulaminu sprzed zmiany.

4.    W przypadku planowanych zmian Regulaminu, Użytkownicy posiadający Konto zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o planowanych zmianach Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Nadto Operator poinformuje o planowanych zmianach na stronach Serwisu w zakładce „Regulamin” przed wejściem w życie zmiany, w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. 

 

§ 11

Wszystkie spory rozstrzyga właściwy sąd w Kielcach.